Bất động sản

Công khai kết quả dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm

(ĐTTCO) - Về tình hình thực hiện dự án, xử lý dự án trong kế hoạch sử dụng đất (2015 - 2019), UBND TPHCM vừa chỉ đạo UBND quận-huyện công khai kết quả các dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Công khai kết quả dự án đã thực hiện xong kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Đồng thời thực hiện đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được duyệt hàng năm; theo dõi, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng đất và đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với các dự án đang thực hiện kế hoạch sử dụng đất, UBND quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án; đề xuất gia hạn thực hiện hoặc không gia hạn thực hiện các dự án trước ngày 30/4/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP (5598/UBND-ĐT ngày 13-12-2018) đối với các dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đề xuất giải quyết theo từng nhóm nội dung đối với những dự án còn vướng mắc.

Bình Minh

Các tin, bài viết khác